Het Kampioenschap

Het kampioenschap van het verbond

 

Aan dit kampioenschap mag elk regelmatig aangesloten lid die in het bezit is van een een lid kaart van het verbond deelnemen. Elke gilde heeft het recht de lidkaarten te eisen van de tegenstrever, deze laatste is dan verplicht de lidkaarten voor te leggen, iedere schutter dient dus op elk officiele wedstrijd zijn lidkaart bij te hebben en op aanvraag te tonen.

De wedstrijden van dit kampioenschap gaan in principe steeds door op zondagmorgen, maar er kunnen zich uitzonderingen voordoen bijvoorbeeld op feestdagen. Het aanvangsuur is vastgelegd om 9h30.(uitzondering mogelijk om 9h00) schutter die te laat toekomen, d.w.z. wanneer zijn ploeg de tweede ronde heeft aangevangen kunnen niet meer deelnemen. De schutters worden ook geacht ten laaste om 9h15 (8.45) aanwezig te zijn zodat de kapitein van zijn ploeg in de gelegenheid wordt gesteld om een ordentelijke manier zijn wedstrijdblad in te vullen.

De kapiteins van beide ploegen zorgen voor een degelijk en juist ingevuld wedstrijdblad en zullen na het invullen van de uitslag voor goedkeuring ondertekenen. De kapitein van de plaatselijke ploeg draagt er zorg voor dat het wedstrijddblad zo spoedig mogelijk aan de verantwoordelike van het bondsbestuur wor bezorgt en dit ten laatste voor woensdag 18 uur volgend op de wedstrijd, dit onder gesloten omslag. In deze omslag steekt hij ook de bijdrage van de twee ploegen die de wedstrijd hebben betwist, deze bijdrage is vastgelegd op € 0,50 per schutter en dit vanaf het jaar dat ze 17 jaar worden.
De ploegkapitein zal de pijlen tellen van zijn tegenstrever, voor een gemist schot zal hij een horizontaal streepje plaatsen ( — ) in het daartoe bestemde vakje, en bij het neerhalen van een stop plaats hij een verticaal streepje ( I ) in het voorziene vakje achter de naam van de betreffende schutter.
De volgorde bij aanvang van de wedstrijd gebeurt door het opgooien van een muntstuk. Beide kapiteins kiezen een zijde ( kop of munt ) van het muntstuk, de zijde die boven ligt gaat op. Beide ploegen schieten 200 pijlen naar de vijf stoppen, wanneer de vijf stoppen beneden zijn, worden ze door de kapitein van de tegenstrever terug geplaatst. Een stop die geschoten wordt bij het terug komen van de pijl telt ook mee. Een vogel die middendoor wordt geschoten en waarvan een helft op de stang blijft staan, telt niet mee en zal onmiddelijk door een nieuwe stop worden vervangen. nadat de pijlen verschoten zijn zal de kapitein van de tegenstrevers achter de naam van elke schutter het totaal aantal vogels invullen dat deze schutter heeft geschoten.
In het rechtse vakje onderaan vult hij het totaal aantal stoppen in dat de ploeg heeft geschoten. Nadat beide ploegen hun wedstrijd hebben geschoten vullen de beide kapiteins het wedstrijdblad veder in en ondertekenen ze beide de uitslag voor akkoord. Een ploeg bestaat minstens uit 8 schutters, voor elke schutter die er minder is, worden 25 pijlen afgetrokken, het toegelaten minimum is zes schutters, zijn die niet aanwezig dan krijgt deze ploeg een forfait en verliest de wedstrijd,
indien dit op verplaatsing gebeurt dient zij een boete te betalen van €25 als schadevergoeding aan de plaatselijke ploeg. De ploeg die wel aanwezig is zal haar 200 pijlen mogen schieten en het resultaat hiervan komt in aanmerking voor het klassement zowel voor de ploeg als voor de schutters.
De prijzen per reeks zijn als volgt samengesteld: 1° € 65,2° € 60, 3° € 55, 4° € 50, 5° €45, 6° € 40

JoomShaper