Reglement

In de toren van st-Willibordus Oud - Heusden komen niet alleen de verenigen van het gewest Beringen, maar ook verenigen zoals het Leuvens verbond en andere: dit zijn schutters van Antwerpen, Leuven, Turnhout, enz. De verenigen hebben wel niet allemaal een schieting in de toren van Oud - Heusden. In het gewest Beringen heeft iedere gilde een schieting. Buiten het gewest Beringen zijn er nog een aantal verenigen die een schieting mogen geven. Het aantal schietingen dat men krijgt hangt af van hoeveel keer en met hoeveel mensen van een vereniging vorig jaar aanwezig is geweest. BV Boven – Stal heeft 5 schietingen gedurende het jaar en Ham heeft maar één schieting gedurende het jaar. Hier uit blijkt dat Boven – Stal meer aanwezig was dan Ham. Wanneer een schieting plaats vindt wordt op voorhand geloot. In de kalender van de toren kan men zien wie er een schieting geeft, en op http://oud-heusden.be
Het winterseizoen van de toren st-Willibordus Oud - Heusden begint vanaf oktober en eindigt in april. In oktober en april zijn er alleen maar schietingen op vrijdag. Vanaf november tot en met maart zijn de schietingen vrijdags, zaterdags en zondags. De schietingen op vrijdag beginnen om 19.30 tot ± 23.30. In het weekend beginnen de schietingen om 14.00 tot ± 18.30. Een schieting duurt ongeveer 4 tot 4,5 uur. De laatste ronde moet na 23.15 uur beginnen (vrijdags) of na 18.00 (in het weekend). Hiervan kan worden afgeweken als een ronde niet lang duurt. Begint een schieting op een ander uur dan staat dit vermeldt in de kalender.
Voor te mogen mee schieten moet u bij een vereniging zijn aangesloten en u laten inschrijven bij wie de schieting geeft. Juniors tot 16 jaar leggen € 0,0 per wip in. Als ze een vogel van de wip schieten leveren ze één plaatje in per wip, tot nieuwjaar van het jaar waarin ze 17 worden. Schieten we volgens het puntensysteem moeten Juniors hun eerste plaatje niet inleveren. Volwassenen leggen € 3,0 in per wip. We schieten hier op twee wippen dus moet men in totaal € 6,0 voor 2 wippen inleggen. Elke schutter is, door inleg te betalen, verplicht zich te onderwerpen aan het huidig reglement, alsook aan de bepalingen voorzien in het programma van de schieting. Alle vogels die een schutter in één schot afschiet, zijn geldig. Om te kunnen worden beschouwd als geldig, moet de spil waarop de vogel stond volledig ontruimd of afgebroken zijn. In twijfelachtige gevallen heeft de schutter het recht de wip te doen neerhalen. Bij een ongeval of plotselinge ziekte van een meedingende schutter, die in de onmogelijkheid is verder te schieten, is het bestuur gemachtigd die te laten vervangen door een andere meedingende schutter, behorende tot dezelfde maatschappij van de ongestelde. Deze inschikkelijkheid geldt ook voor zekere deelnemers die onverwacht of bij dringendheid in de loop van de schieting worden opgeroepen, zoals geneesheren, openbare ambtenaren, burgemeesters, leden van het politiekorps, notarissen, ingenieurs, enz…
De loting voor de beurt zal gebeuren op het vastgestelde uur bij het begin van de schieting. Men zal zoveel nummers in de trommel leggen als er ingeschreven pelotons zijn. Het peloton waarvan het nummer uitgetrokken wordt, zal als eerste worden geschreven op het bord en zal de schieting openen. Vervolgens schieten alle ingeschreven pelotons, verder de telaatkomers van de reeds ingeschreven pelotons, en ten slotte de te laat gekomen pelotons die niet aan de loting hebben deelgenomen.
Schutters die te laat aankomen gedurende de eerste ronde, zullen hun maatschappij onmiddellijk laten inschrijven, als laatste van de ronde. Wanneer nochtans hun maatschappij reeds ingeschreven was voor de beurtloting, zullen zij de eerste ronde laatst schieten en vervolgens in het peloton van hun maatschappij. Schutters die te laat aankomen gedurende, of na de tweede ronde, zullen hun maatschappij laten opschrijven als laatste van de ronde. Als hun maatschappij opgeschreven is en nog moet schieten, zullen zij hun schot doen onder dit peloton en steeds een schot mogen inhalen op het einde van de ronde. Als hun maatschappij reeds geschoten heeft, zullen ze het eerste schot doen onmiddellijk na het volledig peloton dat op dit ogenblik schiet, en vervolgens een schot mogen inhalen op het einde van de ronde.
Iedere schutter is verplicht op zijn beurt tegenwoordig te zijn en te schieten. Een schutter die zijn beurt laat voorbijgaan, verliest zijn schot voor die ronde. De schietbeurt is voorbij van zodra de eerste man van het volgende peloton geschoten heeft. Als al de schutters van hetzelfde peloton afwezig zijn, zal hun peloton driemaal worden opgeroepen. Wanneer niemand aanwezig is, zal het nummer van elke afwezige schutter eenmaal worden geroepen, en indien zich dan nog niemand aanbiedt, gaat men over tot het volgende peloton. Een schutter die voor zijn beurt geschoten heeft zonder geroepen te zijn, verliest eveneens zijn beurt. Mocht deze laatste een vogel afschieten, dan moet die onmiddellijk worden teruggeplaatst. Om de uitbetaling en het uitreiken van de prijzen te vergemakkelijken, mogen bij het ingaan van de laatste ronde twee leden van de inrichtende maatschappij. Indien er een vogel zou worden afgeschoten door een schutter die door vergissing van de roeper vóór zijn beurt geschoten heeft, dan zal deze vogel worden teruggeplaatst totdat deze schutter wordt opgeroepen om te schieten. Mocht die vogel niet worden afgeschoten, dan zal hij terug van de wip worden afgetrokken en aan deze schutter worden toegekend. Mocht de vogel worden afgeschoten, dan zal deze schutter zijn schietbeurt mogen overdoen.
Er zijn verschillende vogels van de gewone vogels (ook wel een pietje genoemd) onderscheid men de hoofdvogels: de kal – vogel, de zij – vogel en de hoofd – vogel. Deze vogels verschillen van waarde en staan hoger; de hoofd - vogel staat het hoogst. - Hoge vogel is goed voor 10 Euro - Zij vogel is goed voor 6 Euro - Kal vogel is goed voor 4 Euro - vogel is goed voor 2,5 Euro
Beschrijf toren 30 vogels voor 51 deelnemers, één loting. Op een wip staan 3 rijen met 30 pinnen er op (11-10-9) en een stang met 5 pinnen voor 2 keer de kal – vogel, 2 keer voor de zij – vogel, en één keer de hoofdvogel. Als er 100 schutters aanwezig zijn of meer( juniors worden niet meegeteld) worden de 30 pinnen met vogels gevuld. Zo niet beginnen we met 5 leeg spillen: 25 vogels. De hoofdvogels worden altijd gevuld. Als er 3 hoofdvogels af geschoten zijn dan worden ze onmiddellijk terug bijgevuld (dit is maar eenmalig) De twee overblijvende worden aangevuld omstreeks het vooraf bepaalde uur(helft van de schieting), bij de aanvang van het peloton dat door bijzondere loting werd aangeduid. Indien de plaats beschikbaar is, zal die vulling gebeuren op de overeenstemmende pinnen der hoogvogels, zonder rekening te houden met linker- of rechterkant. Indien de bij vulling van de hoogvogels in de latten moet gebeuren, dan zal de hoge in het midden van de onderste lat worden geplaatst (links of rechts),de zijvogel(s) op de middenlat met 4 pinnen tussen de twee in te vullen zijvogels de kal(len) op de bovenlat met 3 pinnen tussen de twee in te vullen kallen. De gewone vogels worden ook bij gevuld. Hoeveel te meer schutters er aanwezig zijn des te meer vogels komen er op de wip. Zijn er 10 vogels af, dan komen er ook 10 vogels bij. Dit gebeurd tot we het aantal schutters bereikt hebben. VB zijn er 95 schutters (juniors niet meegeteld) dan vullen we 4 keer volledig bij en één keer 9 vogels bij als er 10 vogels af zijn. Hoe komen we hier nu aan? Op een wip staan nu 46 vogels met de hoofdvogels meegeteld. Als er 10 af zijn dan tellen we de vogels bij die we er bij vullen in dit geval 10. Dus 46 op de wip + 10 vogels bij van de eerste vulling maakt 56, bij de tweede vulling 10 vogel bij maakt 66, bij de derde vulling 10 vogels bij maakt 76, bij de vierde vulling 10 vogels bij maakt 86. Maar bij de volgende vulling mogen we er maar 9 vogels bij vullen. Zouden we 10 vogels bij vullen dan zouden er 96 schutters aanwezig zijn en dit is niet het geval er zijn maar 95 schutters aanwezig. Dit wil zeggen dat we een plaatje meer moeten uitbetalen, dan betalen we in principe meer uit dan dat er in kas zit. Als een junior een vogel schiet vermelden we dit op het bord door achter het aantal van zijn peloton +1 te zetten. Deze vogel moet terug worden gezet als de laatste ronde begint. Krijgen we de vogels er niet allemaal op tijd op dan maken we gebruik van dubbel vogels. Het zijn gewone vogels maar dan in het donkergroen. Schiet men een dubbele vogel dan krijgt men 2 plaatjes mee. (hebben we te maken met dubbele vogels dan is het systeem van een wip bij vullen iets anders) Als er minder dan 90 schutters aanwezig zijn dan schieten we volgens het puntensysteem. Er wordt pas vanaf de tweede ronde beslist of we volgen PUNTEN schieten. Elke 10de vogel die van de wip wordt geschoten, vullen we telkens 10 vogels terug op de wip, bij de laatste ronde wordt er niet meer bijgevuld. Juniors moeten hun eerste plaatje niet inleveren bij het puntensysteem. De inrichtende maatschappij mag €25 +€12 =€37 onkosten zaal + wipmannen afhouden van totaal. Zullen ook als geldig worden beschouwd, de vogels die van hun spil vallen voor zover de pijl de wip of zelfs de pluim van een vogel heeft geraakt, en dit gedurende een tijdsverloop waarin normaal een volgende beurt kan plaatsvinden. Mocht de vogel vallen na dit tijdsverloop of zonder dat de schutter iets geraakt heeft, dan zal de afgevallen vogel onmiddellijk worden teruggeplaatst, zo mogelijk op dezelfde spil. Het is verplicht een stukgeschoten vogel, waarvan een klein stukje op de spil blijft staan, onmiddellijk te vervangen. Hetzelfde geldt voor een vogel met weggeschoten panache. De inrichtende maatschappij moet zeker de laatste ronde aankondigen, en dit zal aan de wip vermeld worden.
Het geld dat binnen gebracht word wordt van de schutter komt op de wip. Per vogel dat men schiet krijgt men een plaatje mee van de roeper dat goed is voor € 2,5 (juniors leveren hun eerste plaatje in) schiet men een kal , zij of de hoofdvogel dan krijgt men een plaatje mee waarop staat kal, zij of hoofdvogel, deze plaatjes zijn meer in waarde. De vogels die nog op de wip blijven staan worden uitgeloot onder de schutters. Dit wordt gedaan tijdens de schieting. Een junior moet een vogel geschoten hebben om ook in de prijzen te vallen. Het kan zijn dat er nog maar 10 vogels opstaan maar dit kunnen er ook nog maar 3 of 4 vogels zijn.
Inrichtende maatschappij betaald €5 aan de wipmannen en deze schieten gratis
Ahmed
Wanneer boog, pijl of koord breekt bij het schieten, dan zal het schot ongeldig zijn, indien bewezen is dat de pijl niet tot de hoogte der latten geraakt is. De schutter zal dan onmiddellijk opnieuw mogen schieten. Nochtans moet het schot als geldig worden beschouwd als bij het trekken de pijl onverwacht wegvliegt. Zullen niet als geldig worden beschouwd, de vogels die zouden worden afgeschoten met een pijl waarvan de hoorn een diameter heeft van 28 mm of meer en minder dan 22 mm, of waarvan de hoorn voorzien is van een metalen band, uitstekende vijs of uitstekende punten (trappen, nagels,…). De pijlen mogen in geen geval opgevuld zijn met metalen versterkingen en mogen maximum 100 g wegen. De trekkracht van de boog mag de 70 pound (31,5 kg) niet te boven gaan . Een schutter die gebruik maakt van een steunstok moet met een boog met een trekkracht van maximum 20 kg (45 pound) schieten. Vaste steunstokken zijn verboden: dit wil zeggen dat de stok vrij moet staan op de grond (geen pedaal bijvoorbeeld) en de boog moet loshangen aan een lus van minimum 10 cm lengte, zodanig dat met de hand steunstok en boog niet samen kunnen worden vastgehouden. De schutter die nog geen 65 jaar oud is en met een steunstok schiet, moet in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de bondsarts. De dokter beslist indien het gaat om een bestendige noodzaak of een tijdelijke. In het laatste geval moet het attest op het einde van de vervaldag worden vernieuwd. Wanneer het gaat om een blijvende invaliditeit, kan dit getuigschrift gelden voor de volgende jaren. Het doktersattest moet worden voorgelegd aan de hoofdafgevaardigde van de sector, die er melding van maakt op de achterzijde van de bondskaart van de schutter. Schutters van 65 jaar en ouder, zijn ontslagen van de verplichting een doktersattest voor te leggen. Wanneer een schutter genoodzaakt is te schieten met een automatische losser of vizier, dan moet hij een doktersattest van de bondsarts kunnen voorleggen, dit ongeacht de leeftijd. De bondskaart en het doktersattest dienen eveneens voorgelegd aan de hoofdafgevaardigde. Het dragen van een bril is zeker toegelaten voor schutters tenzij de bril bestaat uit glazen die verstelbaar zijn op het montuur. Op alle schietingen zijn vizier, Delta V boog, Eagle bogen, “kisser” of “likker” op de boogpees verboden. De balancers op de bogen mogen volgende afmetingen niet overschrijden: lengte 20 cm, diameter 4 cm. Balancers in deltavorm worden niet toegelaten. Onder de wip mag een schutter geen enkel steun- of leunpunt zoeken (zoals bijvoorbeeld tegen de wip)
Per schieting is er altijd een tombola aanwezig. Door de verkoop van tombola kan men de huur betalen. De bedoeling van de tombola is dus de huur betalen maar ook dat het iets opbrengt voor de gilde. Bij de eerste schieting zal er nog geen winst zijn. Er zal pas winst zijn bij de 2de of de 3de schieting. 1 lotje kost € 0,50. U bent natuurlijk niet verplicht om tombola te kopen.
De wipman heeft altijd gelijk wat u ook beweert. Vizieren en Delta V – bogen zijn niet toegelaten. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De wipman kan u weigeren dat u niet (meer) mag schieten als u te veel gedronken heeft. Men kan maar twee ronden inhalen als u te laat moest komen. Voor uw peloton schieten en dan bij uw peloton schieten is niet toegelaten, men schiet dan als laat heer. Het is niet toegelaten dat jongeren onder de 6jaar zonder begeleiding de toren betreden tijdens er geschoten word
JoomShaper