Het Toetreden

Aansluiten en onslag

Het aantal leden van de bond is niet beperkt, het minimum is drie.
Elke gilde die de schutterssport "staande wip" beoefend en gevestigd is in de gemeente Beringen of een aanpalende gemeente aan deze laatste kan zich kanidaat stellen als lid van het verbond "Verbroedering".
De kandidaat gilde moet beschikken over de nodige accomodatie, d.w.z. zij moet kunnen beschikken over minstens 2 wippen en een lokaal om de bezoekende schutters te kunnen ontvangen, dit laatste moet voorzien van de nodige nutsvoorzieningen zoals sanitaire installaties met stromend water, e.d.
De wippen moeten jaarlijks gekeurd worden door een erkend organisme dat hiervoor een certificaat zal afleveren.
De kandidaat gilde moet haar kandidatuur schriftelijk richten tot de secretaris van het verbond en dit schrijven moet ondertekend zijn door de voorzitter en de secataris van de gilde.
Haar kandidatuur zal op de eerstvolgende algemene vergadering voorgedragen worden door de voorzitte van het verbodn,bij geheime stemming zal deze vergadeing beslissen over het al dan niet toelaten van de gilde, om toegelaten te worden tot het verbond zal de gilde minstens de helft + één stem moeten behalen van de uitgebrachte stemmen.
Wanneer in een wijk van een gemeente of dorp reeds een gilde is aangesloten bij het verbond, kan geen tweede gilde worden toegelaten zonder de toelating van de bestaande gilde. De kandidaat gilde dient zich aan te melden onder de naam van een heilige patroon of patrones.

Wanneer van een aangesloten gilde enkele leden zouden afscheuren met de bedoeling om een nieuwe gilde op te richten, dan zal aan deze gilde een wachttijd van vijf jaar worden opgelegd om te kunnen toetreden tot het ver bond, deze maatregel dient vooral ter bescherming van onze bestaande gilden.

Elke aangesloten gilde kan ten alle tijden ontslag nemen uit het verbond door hun wens kenbaar te maken aan de secretaris van het verbond, dit onslag moet schriftelijk zijn en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de gilde.
Elke aangesloten gilden kan, wanneer ze zich niet draagt naar de geest en de letter van de regelementen, uitgesloten worden door de algemene vergadering, en dit bij geheime stemming, aan deze stemming zal de betrokken gilde zelf niet mogen deelnemen. De vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige gilden.
Aangesloten gilden die weigeren hun jaarlijkse bijdrage of eventuele opglopen boete te betalen sluiten zichzelf uit het verbond.
Wanneer deze gilde zich later opnieuw zal aanbieden als kanidaat lid van het verbond zal zij eerst haar achterstallige bijdragen of boetes moeten betalen.
De leden van de aangesloten gilden dienen zich waardig te gedragen ten overstaan van hun gilde broeders en gildezusters.
Wanneer het gedrag van een lid ernstige tekortkomingen vertoont dan kan de voorzitter van de gilde waartoe dit lid behoort ter verantwoording worden geroepen door het bondsbestuur, bij herhaling kan dit lid door het bonbestuur geschorst worden en kunnen boetes opgelegd worden aan de gilde waarbij hij is aangesloten

JoomShaper