Het Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur

Het bestuur is samengesteld uit zes leden.
Het zal bestaan uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en twee raadsleden.
Het hoofdbestuur moet met een meerderheid der stemmen door de afgevaardigden van de algemene vergadering verkozen worden voor een periode van vijf jaar, het welk zal eindigen op 31 december van het vijfde jaar, waarna het bestuur voor de helft zal herkozen worden voor het begin van het komende seizoen.
De secretaris is enkel herkiesbaar na persoonlijk of gedwongen ontslag.
De eerst volgende verkiezing zal plaats hebben in de loop van de maand december 2015.

De functies

 

De voorzitter:

Hij roept de vergaderingen samen, leidt de debatten, hij geeft en ontneemt het woord en zorgt voor een ordelijk verloop ervan.
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Hij vertegenwoordigt in de mate van het mogelijke het verbond op vergaderingen en manifestaties waarop het is uitgenodigd en is bevoegd ter plaatse beslissingen te treffen die het verbond aanbelangen.
Hij ondertekent samen met de secretaris het verslag van de vergaderingen en de briefwisseling door deze laatste gevoerd, wanneer dit vereist is.
Hij ondertekent samen met de schatbewaarder het jaarlijks kasverslag.

De ondervoorzitter:

Hij neemt de plaats in van de voorzitter bij afwezigheid van deze laatste en heeft op dat ogenblik dezelfdebevoegdheden als de voorzitter.

De secretaris:

Hij verstuurd de uitnodigingen voor alle vergaderingen en maakt van elke vergadering een verslag dat na goedkeuring van het bestuur in een daartoe bestemd register inschrijft.
Hij maakt uittreksels van deze verslagen wanneer dit door een lid gevraagd wordt, deze moeten door hem en de voorzitter ondertekend zijn
Hij voort alle briefwisseling die het verbond aanbelangt en zal deze een copy voorleggen wanneer dit door het bestuur wordt gevraagd.
Hij doet alle inschrijvingen van manifestaties waaraan het verbond deelneemt.
hij zal de aangesloten gilden in kennis stellen van manifestaties die niet op de kalender voorkomen.
Na elk bestuursverandering zal hij al de gilden hiervan in kennis stellen.

De penningmeester:

Deze doet alle bestellingen en aankopen die nodig zijn voor de werking van het verbond.
Hij int alle ontvangsten en doet alle betalingen.
Hij houdt een kasboek bij waarin alle ontvangsten en uitgaven worden geboekt, dit kasboek moet hij op elke vergadering kunnen voorleggen.
Op het einde van elk boekjaar zal hij een verslag opmaken, dat hij na goedkeuring door het bestuur samen met de voorzitter ondertekend.

Raadsleden:

Deze hebben net als bestuursleden stemrecht, zij staan steeds ter beschikking bij elke manifestatie die door het verbond op het getouw wordt gezet.
De betuursleden die zonder wettige reden en zonder verwittigen drie vergaderingen afwezig blijven sluiten zichzelf uit het bestuur en zullen op een van de komende algemeene vergaderingen vervangen worden.

 

Het hoofdbestuur

Zal waken over de goede werking van het verbond, dit zowel op sportief als finalcieel vlak. zij zal beslissen treffeb bij gebeurtelijke geschillen die een goede werking in het gedrang kunnen brengen, desbetreffende gilden die in een geschil zijn terecht gekomen dienen zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij een beslissing van het bondsbestuur, omdat deze uitsprakde meest broedelijke en rechtvaardige zal zijn.
Op financieel vlak zal het hoofdbestuur een gezonf beleid moeten voeren.
het zal ervoor zorgen dat inkomsten en uitgaven in evenwicht blijven zodat op dit vlak het voorbestaan van het verbond niet in het gedrang zal komen.
daarom is het hoofdbestuur gemachtigd al de inkomsten en uitgaven aan te passen aan de noodzakelijke tijd.

Het is niet toegestaan dat twee of meerdere leden van eenzelfde gilde tergelijkertijd zetelen in het hoofdbestuur.

Al de aangesloten gilden en hun leden zijn gehoorzaamheid en onderdanigheid verschuldigd tijdens vergaderingen en wedstrijden aan al de leden van het hoofdbestuur voor zover het de werking van het verbond aanbelangd.

JoomShaper